TOERNOOIREGLEMENT

Inhoud

 1. Op en rond het terrein
 2. Horeca
 3. Geluid
 4. WedstrijdReglement Senioren
 5. WedstrijdReglement Junioren
 6. Privacy
 7. Borg
 8. Grensoverschrijdend gedrag
 9. Code Blauw

1. Op en rond het terrein

 • Op en rond het terrein bent u verplicht aanwijzingen te volgen van organisatie, beveiliging, medewerkers Sportbedrijf Oosterhout en andere partijen betrokken bij het evenement. Allen zijn herkenbaar gekleed.
 • Overtreding van de huisregels kan uitzetting tot gevolg hebben.
 • Het hele sportterrein is rookvrij.
 • Het bij zich hebben van gevaarlijke voorwerpen, wapens, messen, glas en vuurwerk is verboden.
 • Personen die schade aanrichten aan personen, goederen of waren, anders dan eigen bezittingen, zullen door de organisatie aansprakelijk gesteld worden. De organisatie zal, eventueel via de betrokken vereniging, de schade verhalen op de betrokken persoon.
 • Naast spelers en vrijwilligers kunnen er andere bezoekers op het terrein lopen, denk aan je waardevolle spullen. De organisatie draagt geen verantwoordelijkheid voor het verlies van persoonlijke bezittingen.
 • Er is geen stroom beschikbaar, ook aggregaten zijn niet beschikbaar.
 • Enkel tenten zijn toegestaan om op het terrein te overnachten, geen caravans, campers, auto’s, etcetera. De tenten dienen opgezet te worden op de door de organisatie aangewezen locatie op het terrein.
 • Op het zwembadterrein is gedurende het gehele weekend tijdens de wedstrijden een EHBO-post aanwezig.
 • Daar waar het reglement niet voorziet, zullen ook alle huisregels van Recreatieoord de Warande van toepassing zijn. Deze zijn te vinden via de volgende webstie: https://de-warande.nl/huisregels

2. Horeca

 • Glas is op het terrein ten strengste verboden. De organisatie, bewaking en medewerkers van Sportbedrijf Oosterhout mogen hierop controleren en dit innemen.
 • Er mag geen barbecue op het terrein.
 • Het is voor bezoekers jonger dan 18 jaar verboden alcoholische dranken te kopen, aan te nemen of te nuttigen. Bij twijfel kan gevraagd worden om legitimatie
 • In de feesttent en bij de bar aan het bad dient men te betalen met munten. Gekochte munten zijn niet meer inwisselbaar voor geld. Munten kunnen zowel contant als met de pin afgerekend worden. Op het terrein kan er geen contant geld gepind worden.
 • Het meenemen van eigen eet-en drinkwaren in de feesttent is niet toegestaan.

3. Geluid

Op zowel vrijdag als zaterdag mag er tussen 21.00-07.30 geen versterkt geluid worden geproduceerd. Indien men dit toch doet zal de apparatuur in beslag genomen worden. Dit in verband met het behoud van onze vergunningen.

4. WedstrijdReglement Senioren

 • Hoofdscheidsrechter: Jeroen Weterings
 • De speeltijd bedraagt 2x 10 minuten bruto, daarnaast zal er in de periode wissel 1 minuten rust zijn.
 • Het eerstgenoemde team zal met witte caps spelen.
 • De wedstrijden zullen volgens de FINA-reglementen gespeeld worden met uitzondering van de 30-seconden regel en time-outs.
 • De stand in de poule wordt bepaald op basis van achtereenvolgens behaalde punten, doelsaldo, gescoorde doelpunten en onderling resultaat.
 • In geval van een gelijkspel tijdens de finale zal er in de duikkuil een strafworpenserie gehouden worden waarbij elk team 5 strafworpen om de beurt mag nemen. Bij een eventuele gelijke stand zullen de teams om beurten een strafworp nemen. De spelers die al geweest zijn, mogen pas weer een strafworp nemen als de laatste uit hun team is geweest. Dit gaat door totdat een van de spelers mist, terwijl de andere ploeg scoort.
 • Na afloop van iedere wedstrijd zullen er door ieder team drie 5-meters genomen worden in de duikkuil. Deze uitslag telt mee in het klassement.
 • De beslissing van de hoofdscheidsrechter is leidend.
 • Gezien het volle wedstrijdschema, is er maar een zeer beperkte tijd om in te zwemmen voor elke wedstrijd.
 • Bij een UMV/UMV4 zal de hoofdscheidsrechter over een (eventuele) straf beslissen. Een speler die een UMV/UMV4 krijgt, dient de resterende tijd van de wedstrijd het bad te verlaten.
 • Indien een team zich terugtrekt of door de organisatie van verdere deelname wordt uitgesloten, worden de resterende uitslagen vastgesteld op 5-0 in het voordeel van de tegenstanders.
 • Protesten naar aanleiding van uitslagen worden niet in behandeling genomen.
 • De organisatie heeft het recht, om in noodzakelijk geval, een wijziging in het programma aan te brengen.
 • Ieder team zorgt voor eigen caps. Het eerstgenoemde team speelt met een witte cap. Dubbele capnummers zijn niet toegestaan.
 • De wedstrijden worden middels een centraal signaal worden gestart. Dit geldt ook voor het laatste minuut signaal.

5. WedstrijdReglement Junioren

 • Hoofdscheidsrechter: Jeroen Weterings
 • De wedstrijden bestaan uit 2 keer 8 minuten netto speeltijd, die centraal geregeld worden. Wit begint aan de duikkuil zijde. Iedere 20 minuten beginnen er nieuwe wedstrijden. Let op! De mini’s zullen op dezelfde momenten starten, maar zullen maar 2 keer 5 minuten bruto speeltijd hebben. Tussendoor hebben zij dus extra rust.
 • Bij niet of niet tijdig op komen dagen van een team, zal een uitslag van 5-0 in het voordeel van de tegenstander genoteerd worden.
 • Bij winst krijgt men 3 punten, bij gelijke stand 1 punt.
 • Bij gelijke stand in punten tussen 2 teams:
 • Tellen allereerst de wedstrijdpunt(en) van de onderlinge wedstrijd(en);
  • Daarna het doelsaldo van de onderlinge wedstrijd(en);
  • Daarna het overall doelsaldo van het team;
  • Daarna het aantal gescoorde doelpunten in alle wedstrijden.
 • Bij gelijke stand in punten tussen 3 of meer teams
  • Telt allereerst het overall doelsaldo;
  • Daarna het aantal gescoorde doelpunten in alle wedstrijden.
 • Mocht bovenstaande geen beslissing opleveren, dan beslist de wedstrijdleiding.

6. Privacy

Op het waterpolotoernooi worden er elk jaar veel foto’s gemaakt tijdens wedstrijden, op de camping en in de feesttent. Deze video-opnames worden gebruikt voor o.a. promotiedoeleinden. Via deze weg willen wij erop wijzen dat iedereen die deelneemt aan het toernooi automatisch toestemming geeft voor het maken en publiceren van foto’s.

Uiteraard kan er achteraf altijd een verzoek worden ingediend om bepaalde foto’s te verwijderen van onze website en/of Facebook pagina. Aan dergelijke verzoeken zullen wij, zo snel als in onze macht ligt, gehoor geven. Foto’s die gemaakt en of gepost worden door anderen (lees: niet door de organisatie van het Warande toernooi) vallen niet onder onze verantwoording.

7. Inschrijfgeld

 • Het inschrijfgeld, voldaan voorafgaand aan het toernooi, zal worden teruggestort op de opgegeven rekening bij inschrijving wanneer:
  • Week van te voren afmelden geen geld terug
  • Maand van te voren 50% terug
  • Meer dan maand van te voren volledig bedrag terug
 • De borg van 25 euro (alleen bij senioren toernooi), voldaan voorafgaand aan het toernooi, zal worden teruggestort op de opgegeven rekening bij inschrijving wanneer:
  • Alle wedstrijden gespeeld zijn
  • Het kampeerterrein netjes en schoon wordt achtergelaten (alleen van toepassing bij overnachting)

8. Grensoverschrijdend gedrag

Sport heeft een belangrijke maatschappelijke waarde binnen onze samenleving. Binnen onze vereniging streven wij dan ook naar sportiviteit en respect. De hieronder beschreven gedragsregels dragen hier uitdrukkelijk aan bij. Wij verwachten dan ook dat iedereen zich hieraan houdt. Voor het overtreden van een gedragsregel, kan de organisatie passende maatregelen nemen volgens het reglement.

Op en rond het zwembad en in de kantine gelden de volgende regels:

 • Op en rond de accommodatie accepteren we geen pesten, bedreigingen, discriminatie, mishandeling, belediging of seksuele intimidatie;
 • Agressie zowel fysiek, verbaal als non-verbaal wordt niet geaccepteerd;
 • We verwachten dat gasten van OZ & PC de Warande, spelers, coaches, scheidsrechters en supporters gastvrij en met respect worden behandeld;
 • We verwachten dat alle vrijwilligers, leden en supporters van OZ & PC de Warande elkaar met respect behandelen;

Ongewenste omgangsvormen

 • Seksuele Intimidatie
  Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: enige vorm van ongewenst verbaal, non- verbaal of fysiek gedrag met een seksuele duiding dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.
 • Pesten
  Pesten betreft alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel/herhalend karakter waarbij één of meer personen proberen een andere persoon fysiek, verbaal of psychologisch schade toe te brengen, waarbij de andere persoon zich niet kan verdedigen tegen dit gedrag. Relatief nieuwe manier van pesten is het digitaal pesten.
 • Bedreigen
  Pesten, discriminatie en/of belediging wordt bedreigen wanneer de andere persoon er bang van wordt en het een gevoel van onveiligheid veroorzaakt. In tegenstelling tot pesten is bedreiging wél strafbaar.
 • Discriminatie
  Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die er niet toe doen in een situatie. Er zijn 11 gronden van discriminatie: leeftijd, seksuele gerichtheid, godsdienst en levensovertuiging, etniciteit, geslacht (gender), nationaliteit, handicap of chronische ziekte, politieke overtuiging, burgerlijke staat, soort contract, arbeidsduur.
 • Mishandeling
  Mishandeling is het buiten de spel- en/of wedstrijdsituatie gebruiken van niet functioneel fysiek of psychisch geweld waardoor pijn en/of letsel veroorzaakt wordt.
 • Belediging
  Belediging kan verbaal, via gezichtsuitdrukking, met gebaren of schriftelijk plaatsvinden (bedoeld en onbedoeld). Het wordt ernstige belediging als het gaat om het opzettelijk aanranden van iemands eer of goede naam, op beledigende wijze, onafhankelijk van de juistheid van de betichting.

Het overtreden van dit protocol kan direct resulteren in het schorsen als deelnemer van het toernooi. Dit zal echter altijd eerst besproken worden binnen de organisatie. Daarnaast kan, in geval van een strafbaar feit, aangifte worden gedaan bij de politie. Dit zal in nadrukkelijk overleg worden gedaan met (de ouders van) het slachtoffer.

Het is onmogelijk een opsomming te geven van wat wel en niet mag, juist omdat de grenzen van persoon tot persoon verschillen. Het is belangrijk dat alle deelnemers rekening houden met de grenzen van anderen en dat iedereen mag aangeven waar zijn of haar persoonlijke grens ligt. Onze toernooien moeten immers voor iedereen veilig en plezierig zijn. OZ & PC de Warande hecht waarde aan het respectvol en integer omgaan met elkaar. Met zijn allen hebben we de plicht om alles te doen wat de geestelijke, sociale en lichamelijke integriteit van de sport kan waarborgen en alles na te laten wat die integriteit schade kan berokkenen.

8. Code Blauw

De organisaties in de zwembranche committeren zich gezamenlijk aan Code Blauw. Met Code Blauw laten de organisaties in de zwembranche zien dat we ons samen sterk maken voor een sportief en veilig zwemklimaat. Code Blauw is opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom de zwemsport aan te pakken. Alle partijen binnen de zwembranche streven naar een situatie waarbij iedereen respectvol met elkaar omgaat, zich houdt aan de regels, zich inzet om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en vooral veel plezier maakt samen.

Verder info kunt u vinden op: https://knzb.nl/vereniging-support/code-blauw